שרותי המשרד

אימות חתימה

הנוטריון מזהה את החותם, המתייצב לפניו פיזית, באמצעות תעודה תקפה המוצגת לנוטריון.

הנוטריון מאשר כי החותם מבין את משמעות הפעולה וכי חתם בפניו על המסמך.

חתימה בשם תאגיד או אחר

הנוטריון מזהה את החותם, המתייצב לפניו פיזית, באמצעות תעודה תקפה המוצגת לנוטריון.

הנוטריון מאשר כי החותם מבין את משמעות הפעולה וכי חתם בפניו על המסמך.

בנוסף, הנוטריון מאשר כי הוצג בפניו מסמך המאשר את סמכות החותם לחתום בשם תאגיד או אדם אחר.

אימות חתימה של קטין

הנוטריון מזהה את הקטין החותם, המתייצב לפניו פיזית, באמצעות תעודה תקפה המוצגת לנוטריון.

הנוטריון מאשר כי החותם מבין את משמעות הפעולה וכי חתם בפניו על המסמך.

בנוסף, מציין הנוטריון את היותה של הקטין טעונה הסכמה או אישור לפי  חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות, התשכ"ב- 1962.

אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון

הנוטריון מזהה את החותם, המתייצב לפניו פיזית, באמצעות תעודה תקפה המוצגת לנוטריון.

הנוטריון מאשר כי החותם מבין את משמעות הפעולה וכי חתם בפניו על המסמך.

בנוסף, מציין הנוטריון כי המסמך שנחתם בפניו מלווה בתצהיר של מתורגמן בדבר נאמנות התרגום שנמסר לנוטריון לעיון ולמשמרת.

אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם

הנוטריון מזהה את החותם, המתייצב לפניו פיזית, באמצעות תעודה תקפה המוצגת לנוטריון.

הנוטריון מאשר כי החותם מבין את משמעות הפעולה וכי חתם בפניו על המסמך.

מאחר ושפת המסמך אינה ידועה לחותם, הנוטריון מציין כי הוא בקיא בשפה בה ערוך המסמך וכי הסביר את תוכן המסמך לחותם בשפה המובנת לחותם, או שההסבר לחותם נעשה על ידי מתורגמן מתאים בנוכחות הנוטריון וכי תצהיר בדבר בקיאות המתרגם בשפות הרלוונטיות הוצג ונשמר אצל הנוטריון.

אישור העתק

הנוטריון מאשר כי המסמך המצורף לאישור הוא העתק מדויק של המסמך או המידע שהוצג בפניו.

הנוטריון יציין האם המסמך שהוצג בפניו, ושממנו נעשה ההעתק, הוא מסמך מקורי או העתק.

אישור נכונות תרגום

הנוטריון יציין את השפות בהן הוא שולט, לאחר מכן את סוג המסמך שהוצג בפניו ואת שפת המסמך ושפת התרגום.

הנוטריון יאשר את דיוק התרגום האמור.

אישור על קבלת תצהיר או הצהרה

הנוטריון מזהה את החותם, המתייצב לפניו פיזית, באמצעות תעודה תקפה המוצגת לנוטריון.

הנוטריון מאשר כי לאחר שנוכח כי המצהיר מבין את תוכן התצהיר ולאחר שהזהיר את המצהיר שעליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר המצהיר את נכונות ההצהרה וחתם עליה בנוכחות הנוטריון.

אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם

הנוטריון מזהה את המתרגם החותם, המתייצב לפניו פיזית, באמצעות תעודה תקפה המוצגת לנוטריון.

הנוטריון מאשר כי המתרגם חתם על הצהרה (המצורפת לאישור) על פיה הוא שולט בשפות המקור והתרגום ותרגם את המסמך המצורף וכי התרגום המצורף הוא מדויק.

הערה: אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976.

תעודת חיים

הנוטריון מזהה את החותם, המתייצב לפניו פיזית, באמצעות תעודה תקפה המוצגת לנוטריון.

הנוטריון מאשר כי החותם חתם בפניו על המסמך ולפיכך הוא בחיים.

עריכת מסמך

הנוטריון מאשר כי ערך מסמך או עשה פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי הנוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.

אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין

הנוטריון מאשר כי לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 חתם זוג שהתייצב וזוהה על ידי הנוטריון על הסכם הממון המצורף בנוכחות הנוטריון.

הנוטריון מאשר כי הסביר לבני הזוג את תוכן ההסכם בשפה המובנת להם וכי נוכח לדעת שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית והבינו את משמעותו ותוצאותיו.

אישור עשיית צוואה

הנוטריון מזהה את החותם, המתייצב לפניו פיזית, באמצעות תעודה תקפה המוצגת לנוטריון.

הנוטריון מאשר עשיית צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ח- 1965, היינו, אמירת הצוואה או הגשת צוואה כתובה, קריאת הצוואה בידי הנוטריון או המצווה, הצהרת המצווה מרצונו החופשי כי זו צוואתו ואישור הנוטריון כי נרשם על פני הצוואה כי היא נקראה בפני המצווה וכי המצווה הצהיר שזו צוואתו או שהמצווה קרא את הצוואה / תרגום הצוואה וכי המצווה הצהיר שזו צוואתו.

הודעה על ביטול מסמך נוטריוני

למסמך שני חלקים:

חלק א' הוא הודעה על ביטול מסמך נוטריוני החתומה בידי מבטל המסמך.

חלק ב' הוא אישור על ביטול מסמך נוטריוני החתום בידי הנוטריון.

תרגומי מסמכים

משרדינו מתרגם מקצועית מסמכים מכל הסוגים.

התרגומים נערכים במשרד כאשר קיימת בקיאות בשפה הרלוונטית או בידי מתרגמים מקצועיים המוכרים למשרד כאשר יש בכך צורך.